วันที่ 29 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับมอบน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะและบริเวณจุดรับ-ส่งตัวอย่าง

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายชัยวลัญช์ ตุนาค ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้เข้าพบนายอำนวย กวมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง และนายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี เพื่อแนะนำตัวและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงในสังกัดกรมปศุสัตว์ และสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 23 เมษายน 2564 ผอ.ชัยวลัญช์ ตุนาค นำทีมฝ่ายบริหารทั่วไปทำความสะอาดบริเวณโถงกลาง และภายในห้องบริหารทั่วไป เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด เพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรของ ศวพ.ราชบุรี และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ

วันที่ 29-30 เมษายน 2564 ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 17025 : 2017 ขอบข่ายใหม่ของห้องอิมมูนและซีรั่มวิทยา และห้องไวรัสวิทยา จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการโดยมีนายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์ ทำหน้าที่เป็น Lead assessor  และผศ.ดร.ณฐารินทร์ งามวงศ์สถิตย์ ทำหน้าที่เป็น Technical assessor

วันที่ 5 เมษายน 2564 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย จาก นายสัตวแพทย์ชัยวลัญช์ ตุนาค รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน