วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ซึ่งมีกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคของแต่ละกลุ่มงาน นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอื่น เช่น ISO 17025 กิจกรรม 5 ส กิจกรรม KM เป็นต้น โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(ภาพโดย ธิติ จะนะจินา  ข่าวโดย สุภาพร มีบุญ)

ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช และสพ.ญ.แสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานไวรัสวิทยา ศูนย์ฯ ตะวันตก เข้าร่วมสัมมนาวิชาการหัวข้อ เกี่ยวกับโรค African swine fever ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ โดยมี​ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดี​กรมปศุสัตว์ ​เป็น​ประธานเปิดงาน​

 

(ภาพและข่าวโดย แสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม)

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช เป็นประธานการประชุมทบทวนการบริหาร (Management review) ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ  
โดยมีนางเพชรรัตน์ ศักดินันท์ ผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละห้องปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สพ.ญ.รัตติยา นาคสุวรรณ และคณะเข้าร่วมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field Day)” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ไส้เดือนฝอย แตนเบียนกำจัดศัตรูมะพร้าว เป็นต้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านเกษตรมากมายทั้งทางด้านการเพิ่มผลผลิต การป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืช การลดการใช้สารเคมี เป็นต้น ทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรมากมายให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ

(ภาพและข่าวโดย รัตติยา นาคสุวรรณ)