วันที่ 9 มกราคม 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในบรรยากาศชุดไทย และกิจกรรมร้องเพลงไมค์หมดหนี้

 

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม 5ส ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน ตามนโยบายจัดทำกิจกรรม 5ส ของกรมปศูสัตว์ 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ซึ่งมีกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคของแต่ละกลุ่มงาน นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอื่น เช่น ISO 17025 กิจกรรม 5 ส กิจกรรม KM เป็นต้น โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(ภาพโดย ธิติ จะนะจินา  ข่าวโดย สุภาพร มีบุญ)

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช เป็นประธานการประชุมทบทวนการบริหาร (Management review) ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ  
โดยมีนางเพชรรัตน์ ศักดินันท์ ผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละห้องปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน