ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยคุณนพพร ปานจินดา คณะอนุกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ฯ วันที่ 21 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คณะทำงานกิจกรรม 5ส ได้ทำการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายจัดทำกิจกรรม 5ส ของกรมปศุสัตว์

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ให้แก่โรงเรียน วัดระฆังทอง โรงเรียนบ้านหนองตาพุด และโรงเรียนวัดแก้วฟ้า