วันที่ 11 เม.ย.2562 เจ้าหน้าที่ ศวพ. ภาคตะวันตก ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ 

วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 โดยคุณนพพร ปานจินดาและคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยคุณนพพร ปานจินดา คณะอนุกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 17025:2017 โดยทีม auditor จากสมป. ซึ่งมีอาจารย์พิชัย มะคาทองเป็น lead auditor  และคณะซึ่งตรวจประเมินด้านจุลชีววิทยา และเคมี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้าน LAB ของศูนย์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ฯ วันที่ 21 มี.ค. 2562