วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันทำกิจกรรม DLD Big Cleaning Day 2019 ซึ่งจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังและรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการรักษาความสะอาด เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

วันที่ 29 เมษายน 2562 สพ.ญ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม ติดตาม รับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 โดยคุณนพพร ปานจินดาและคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน 

วันที่ 11 เม.ย.2562 เจ้าหน้าที่ ศวพ. ภาคตะวันตก ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ 

วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 17025:2017 โดยทีม auditor จากสมป. ซึ่งมีอาจารย์พิชัย มะคาทองเป็น lead auditor  และคณะซึ่งตรวจประเมินด้านจุลชีววิทยา และเคมี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้าน LAB ของศูนย์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO