วันที่ 28 สิงหาคม 2562  นายวุฒิพงษ์  อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์และคณะ ได้เยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อติดตาม สอบถาม ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานวิจัย/วิชาการ โดยมี ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช และข้าราชการทุกคนของศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตกเข้าร่วมประชุม

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายตระการศักดิ์ แพไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก รวม 7 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านระบบการบริหารและจัดการฐานข้อมูลขององค์กรขนาดใหญ่ ระบบการรายงานข้อมูลด้านสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดและภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสำนักระบาดวิทยา และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชมและดูงานจะได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของศูนย์ฯ ต่อไป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายตระการศักดิ์ แพไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อบรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จัดโดยจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี และ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช และข้าราชการรวม 8 คน เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย บรรยายโดยวิทยากรจิตอาสา 904 ให้กับข้าราชการในพื้นที่อำเภอโพธาราม ณ หอประชุมริมเขื่อนเทศบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผอ.สุภาพร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกเข้าร่วมงาน "มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562" ในการนี้ศูนย์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค พื้นที่เขต 7 โดย ผอ.สุภาพร เข้ารับรางวัล จาก นายอนันต์ ​สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผอ.สุภาพร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหลังบ้านพักข้าราชการของศูนย์ฯ  ในโครงการ ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา และพระราชินีปี 2562