วันที่ 11 ธันวาคม 2562  อ.ส.ค.(องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม

             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก พร้อมด้วย น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง และสพ.ญ.ศิรินทิพย์ เข็มทอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ณ ด่านดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตกได้รับมอบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะที่นำตัวอย่างมาส่งตรวจชันสูตรโรคสัตว์ จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยมี น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 27 กันยายน 2562 สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ, สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง และคณะ ร่วมออกบูทสาธิตการตรวจโรคบรูเซลโลซิส และการตรวจโรคทางปรสิตในโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรไทย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

         วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคของแต่ละกลุ่มงาน นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอื่น เช่น ISO 17025 กิจกรรม 5 ส กิจกรรม KM เป็นต้น และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม 5 ส โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
         และในช่วงบ่าย นางเพชรรัตน์ เปี่ยมสุขศานต์ ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 17025 ได้จัดประชุมทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดระบบบริหารคุณภาพ ISO 17025 ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

 

วันที่ 25 กันยายน 2562  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก โดยบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) การสังเกตอาการของโรค ปัจจัยเสี่ยง การบริโภคอาหารให้เหมาะสมในแต่ละวัน  พลังงานที่ได้จากอาหารในแต่ละประเภท การออกกำลังกายให้เหมาะสม และฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย สาธิตการออกกำลังกายแบบต่าง ๆ ในการนี้บุคลากรของศูนย์ฯ  ได้รับความรู้และความบันเทิงเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณโรงพยาบาลราชบุรีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ