เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ฯ วันที่ 20 มีนาคม 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

 

             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก พร้อมด้วย น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง และสพ.ญ.ศิรินทิพย์ เข็มทอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ณ ด่านดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตกได้รับมอบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะที่นำตัวอย่างมาส่งตรวจชันสูตรโรคสัตว์ จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยมี น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  อ.ส.ค.(องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม

         วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคของแต่ละกลุ่มงาน นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอื่น เช่น ISO 17025 กิจกรรม 5 ส กิจกรรม KM เป็นต้น และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม 5 ส โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
         และในช่วงบ่าย นางเพชรรัตน์ เปี่ยมสุขศานต์ ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 17025 ได้จัดประชุมทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดระบบบริหารคุณภาพ ISO 17025 ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง