วันที่ 20 กรกฎาคม 2563นางสุภาพร จ๋วงพานิช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก พร้อมด้วย สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง สพ.ญ.ศิรินทิพย์ เข็มทอง คุณสมชาย กองศิริเรือง และคุณอรพินท์ ธเนศวาณิชย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต7 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้ร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ที่สำคัญและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ แสดงโมเดลพยาธิในแพะ สาธิตวิธีการตรวจโรคแท้งติดต่อ บริการตรวจหาไข่พยาธิในปศุสัตว์ ของเกษตรกร เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงเสาวลักษณ์ พาด้วง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ นำสิ่งของอุปโภค บริโภคไปมอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปร่วมสมทบกิจกรรม “ตู้ปันสุข แบ่งทุกข์คนราชบุรี” ต่อไป

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ฯ วันที่ 20 มีนาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยคุณนพพร ปานจินดา คณะอนุกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่