วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก โดยคณะทำงาน 5 ส. จัดให้มีกิจกรรม  Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบรอบอาคารชันสูตรโรคสัตว์ และอาคารตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

วันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาและยกระดับผู้จัดารคุณภาพสู่ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ Zoom meeting

 

631208 vrd

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์การเผาเศษ
ซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
จึงขอความร่วมมือทุกท่านงดการเผาขยะ เศษไม้ ใบหญ้าภายในศูนย์ฯ ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก โดยคณะทำงาน 5 ส. จัดให้มีกิจกรรม  Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ และปลูกต้นไม้/ดอกไม้นานาชนิด เพื่อเพิ่มความสวยงามและสร้างบรรยากาศให้ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่น่าอยู่ น่าทำงาน

วันที่ 27ส.ค.2563 ผอ.สุภาพร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ร่วมกันปลูกต้นไม้ สานต่อโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา