วันที่ 23 เมษายน 2564 ผอ.ชัยวลัญช์ ตุนาค นำทีมฝ่ายบริหารทั่วไปทำความสะอาดบริเวณโถงกลาง และภายในห้องบริหารทั่วไป เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด เพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรของ ศวพ.ราชบุรี และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ

วันที่ 5 เมษายน 2564 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย จาก นายสัตวแพทย์ชัยวลัญช์ ตุนาค รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาและยกระดับผู้จัดารคุณภาพสู่ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ Zoom meeting

 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก โดยคณะทำงาน 5 ส. จัดให้มีกิจกรรม  Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบรอบอาคารชันสูตรโรคสัตว์ และอาคารตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

วันที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก โดยคณะทำงาน 5 ส. จัดให้มีกิจกรรม  Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ และปลูกต้นไม้/ดอกไม้นานาชนิด เพื่อเพิ่มความสวยงามและสร้างบรรยากาศให้ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่น่าอยู่ น่าทำงาน