วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นสพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เป็นประธานการประชุมทบทวนการบริหาร (Management review) ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมีนางเพชรรัตน์  เปี่ยมสุขศานต์ ผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละห้องปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน