วันที่ 10 มิถุนายน 2564 น.สพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ  โดยมีข้าราชการ และพนักงานทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน