วันที่ 29 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับมอบน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะและบริเวณจุดรับ-ส่งตัวอย่าง