วันที่ 29-30 เมษายน 2564 ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 17025 : 2017 ขอบข่ายใหม่ของห้องอิมมูนและซีรั่มวิทยา และห้องไวรัสวิทยา จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการโดยมีนายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์ ทำหน้าที่เป็น Lead assessor  และผศ.ดร.ณฐารินทร์ งามวงศ์สถิตย์ ทำหน้าที่เป็น Technical assessor