วันที่ 23 เมษายน 2564 ผอ.ชัยวลัญช์ ตุนาค นำทีมฝ่ายบริหารทั่วไปทำความสะอาดบริเวณโถงกลาง และภายในห้องบริหารทั่วไป เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด เพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรของ ศวพ.ราชบุรี และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ