วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก โดยคณะทำงาน 5 ส. จัดให้มีกิจกรรม  Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบรอบอาคารชันสูตรโรคสัตว์ และอาคารตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์