วันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาและยกระดับผู้จัดารคุณภาพสู่ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ Zoom meeting