631208 vrd

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์การเผาเศษ
ซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
จึงขอความร่วมมือทุกท่านงดการเผาขยะ เศษไม้ ใบหญ้าภายในศูนย์ฯ ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564