ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยคุณนพพร ปานจินดา คณะอนุกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563