วันที่ 11 ธันวาคม 2562  อ.ส.ค.(องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม