วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคของแต่ละกลุ่มงาน นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอื่น เช่น ISO 17025 กิจกรรม 5 ส กิจกรรม KM เป็นต้น และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม 5 ส โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
         และในช่วงบ่าย นางเพชรรัตน์ เปี่ยมสุขศานต์ ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 17025 ได้จัดประชุมทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดระบบบริหารคุณภาพ ISO 17025 ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง