วันที่ 27 กันยายน 2562 สพ.ญ.พิไลพร เจติยวรรณ, สพ.ญ.เสาวลักษณ์ พาด้วง และคณะ ร่วมออกบูทสาธิตการตรวจโรคบรูเซลโลซิส และการตรวจโรคทางปรสิตในโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรไทย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี