วันที่ 25 กันยายน 2562  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตก โดยบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) การสังเกตอาการของโรค ปัจจัยเสี่ยง การบริโภคอาหารให้เหมาะสมในแต่ละวัน  พลังงานที่ได้จากอาหารในแต่ละประเภท การออกกำลังกายให้เหมาะสม และฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย สาธิตการออกกำลังกายแบบต่าง ๆ ในการนี้บุคลากรของศูนย์ฯ  ได้รับความรู้และความบันเทิงเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณโรงพยาบาลราชบุรีมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ