วันที่ 28 สิงหาคม 2562  นายวุฒิพงษ์  อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์และคณะ ได้เยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อติดตาม สอบถาม ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานวิจัย/วิชาการ โดยมี ผอ.สุภาพร จ๋วงพานิช และข้าราชการทุกคนของศูนย์ฯ สัตวแพทย์ภาคตะวันตกเข้าร่วมประชุม