วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายตระการศักดิ์ แพไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก รวม 7 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านระบบการบริหารและจัดการฐานข้อมูลขององค์กรขนาดใหญ่ ระบบการรายงานข้อมูลด้านสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดและภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสำนักระบาดวิทยา และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชมและดูงานจะได้นำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของศูนย์ฯ ต่อไป