วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นสพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เป็นประธานการประชุมทบทวนการบริหาร (Management review) ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมีนางเพชรรัตน์  เปี่ยมสุขศานต์ ผู้จัดการคุณภาพเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละห้องปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 น.สพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ  โดยมีข้าราชการ และพนักงานทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

วันที่ 29 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้รับมอบน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะและบริเวณจุดรับ-ส่งตัวอย่าง

วันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 2564 ​บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด เข้ามาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19  ภายในพื้นที่ให้บริการและห้องปฏิบัติการของศูนย์​วิจัยและ​พัฒนาการ​สัตวแพทย์​ภาค​ตะวันตก​

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายชัยวลัญช์ ตุนาค ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ได้เข้าพบนายอำนวย กวมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง และนายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี เพื่อแนะนำตัวและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงในสังกัดกรมปศุสัตว์ และสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์