ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา แบคทีเรียและเชื้อราวิทยาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรีได้รับการรับรองความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการระดับ 2 (Biosafety Level2) ตามมาตรฐาน CDC/NIH guidelines โดยมี น.สพ.ตระการศักดิ์ แพไธสง นายสัตวแพทย์ชำนานการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ และน.ส.สายุทธิ บุญสังข์ หัวหน้าคณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพเป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศนียบัตร จาก Prof.Stuart D.Blacksell MORU Project Leader เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ