โครงการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ;แผนการส่งตัวอย่างซีกัม_63    
         
  กิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์ม_63    
       
  การเก็บตัวอย่างลำไส้ไก่ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ (จากเว็บสสช.)   youtube  
       
  การเก็บตัวอย่างลำไส้สุกรในโรงฆ่าสัตว์เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ (จากเว็บสสช.)   youtube